'; Какво е децентрализация и защо е полезна |

Какво е децентрализация и защо е полезна

Сложната дума “децентрализация” всъщност означава нещо просто и важно – процес на преразпределение на правомощия или функции от центъра към периферията. В нашата програма децентрализацията е един от ключовите приоритети. 

Защо искаме да има децентрализация в София и защо тя е важна за гражданите? Защото сега София се управлява от няколко кабинета на улица “Московска”. А районните кметове, макар и мажоритарно избрани от гражданите, просто разпределят средства, отпускани от общината. И като резултат често районните кметове не разполагат с достатъчно средства – 90% от районния бюджет е за заплати и издръжка на детски градини и училища. Проблем е и защото някои районни кметове разполагат с повече пари от други и то без да има какъвто и да е критерий защо това е така. 

Липсата на финансиране и на възможност за самостоятелно вземане на решения връзва ръцете на районната администрация и тя не може да решава ефективно проблемите на гражданите. Тоест това поставя районите на София в пряка зависимост от кмета, който и да е той.  

Какво предлагаме като децентрализация

Важна точка в програмата ни е финансовата децентрализация. Това предполага дял от приходите от данък недвижими имоти и данък МПС (например между 10 и 20% или между 20 и 40 млн. лв. годишно) безусловно да се разпределя към районите на основата на постъпленията от всеки район. Тоест, част от парите, които общината събира от хората, живеещи в даден район, да се връщат отново в него и да се използват за проекти, които районният кмет предлага. 

В момента районите събират пари от услугите, които предоставят, както и от отдаването под наем на общинска собственост. Тези приходи обаче моментално отиват в общия бюджет, където след това се преразпределят, без да се взема предвид приносът на всеки район. Местните данъци и такси се събират от данъчната администрация на Столичната община и пак не остават в районите.

Друга важна точка е функционалната децентрализация. Това означава повече правомощия за районните кметове. В момента те могат да: 

  • задържат хора, докато дойде полицията
  • обискират, преди да дойде полицията
  • да искат лични карти в случай на престъпление или някаква заплаха, докато дойде полицията.

Районните кметове обаче не могат: 

  • да контролират или да възлагат работа на фирмите, които чистят улиците и събират боклука.
  • ремонтират улица без СОС, защото само СОС може да възлага такива обществени поръчки. 

Затова предвиждаме промени, чрез които кметовете на райони ще поемат непосредствено управлението на районните инспекторати. С това ще се прецизират действията на районните инспектори. Сегашната структура на Инспектората, с почти 300 районни инспектори, подчинени на една централна администрация и на един директор, е далеч от желаното. И гражданите на София го виждат и усещат всеки ден.

Как ще включим софиянци

  • чрез механизъм, по който районните кметове, заедно с местните жители, ще решават за какви проекти да бъдат изразходвани тези средства. Механизмът ще включва и въвеждане на широка публичност на обществените обсъждания за предлаганите проекти.
  • ще променим начина на приемане на бюджета на Столична община, като представим много по-рано основните му параметри и като го подложим на обществени обсъждания – първо по райони, а впоследствие и на общинско ниво.