'; ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ЧАТБОТ ЗА VIBER “София говори” |

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ЧАТБОТ ЗА VIBER “София говори”

За нас:
Чатботът “София говори” е софтуер, интегриран с приложението за размяна на съобщения и разговори по интернет Viber. Рекламата на чатбота таргетира пълнолетни жители на столицата, с които екипът на Васил Терзиев би искал да установи контакт и да разбере мнението им по ключови въпроси от значение за бъдещето управление на града чрез размяна на въпроси и отговори. Чатботът е администриран от екипа на Васил Терзиев. Васил Терзиев е кандидат на кмет за София на местните избори, насрочени за 29.10.2023 година, [email protected] , +359 88 570 4362.

Какви данни събираме за Вас, кое ни дава право да го правим и защо ни трябват? Отговорът е – не събираме лични данни за Вас, освен ако Вие не ни ги предоставите по Ваша инициатива.

Какво означават понятията в тази политика

“Лични данни” – всяка информация, която може да ни помогне да стигнем до конкретен човек или която се отнася до конкретен човек („субект на данни“). Дори да не знаем името на човека, ако събираме данни за поведението и съдържанието, достъпно на неговите устройства (компютър, телефон, таблет), тези данни са лични. Всяко физическо лице, може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, например по име и/или уникален идентификационен номер и/или данни за местонахождение и/или поведение и/или адрес и/или онлайн идентификатор или други признаци, специфични за неговата физическа, физиологична, генетична, психическа, умствена, икономическа, културна или социална идентичност на това физическо лице.

“Специални категории лични данни” –лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации и обработката на генетични данни, биометричните данни за уникално идентифициране на физическо лице, данни отнасящи се до здравето или данни относно сексуалния живот на физическо лице или сексуална ориентация;

“Обработване” – означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

“Ограничаване на обработването” – маркиране на съхранявани лични данни с цел ограничаване на обработването им в бъдеще;

“Администратор на лични данни” в случая е Васил Терзиев, чийто чатбот “София говори” обработва Вашите лични данни за конкретни цели; в същото време, данните Ви се обработват от приложението Viber, инсталирана на Вашето устройство, като повече информация по този въпрос можете да намерите в настройките на приложението – политика за защита на личните данни на Viber Media (privacy policy).

“Обработващ лични данни” – физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора;

“Субект на данните” – всяко живо физическо лице, което е предмет на личните данни съхранявани от Администратора;

“Съгласие на субекта на данните” – всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени;

“Дете” – Обработката на лични данни на лице под 14 години е законно само, ако родител или попечител е дал съгласие. чатботът не обработва лични данни не деца, освен инцидентно, в който случай полага усилия незабавно след узнаването за обработката да ги заличи;

“Нарушение на сигурността на лични данни” – нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин;

“Надзорен орган” –Комисията за защита на личните данни;

“Регламентът/а” – Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО.

“ЗЗЛД” – Закон за защита на личните данни.

Какви лични данни се събират и обработват от Чатбота?   
Чатботът ни не събира Ваши лични данни, като например имена, мейл, телефон – освен, ако Вие не решите да не ги предоставите в свободен текст в съобщенията. Екипът на Васил Терзиев няма достъп до телефонния Ви номер и не може да се свързва с Вас извън VIber.
В случай, че решите да ни предоставите Ваши лични данни – мейл или телефон, ние ще се свържем с Вас само, ако изразите недвусмислено съгласие да го направим. Всички други лични данни, които предоставите, ще бъдат изтрити от нас най-късно до 30.10.2023 или при поискване.

Друга информация

Политиката за поверителността на данните и правилата за ползване на Чатбота са приложими само за данни, събрани онлайн на Чатбота. Тя не се прилага по отношение на информация, предоставена от субекти на личи данни по друг начин или публикувана от тях на страници, към които Чатботът препраща.
Чатботът не обработва специални категории лични данни и не носи отговорност при предоставяне на такива данни от някого по негова инициатива. В тези случаи ние ще изтрием тези данни веднага след като научи за получаването им.

Вашите права като субекти на лични данни

Като субекти на лични данни Вие имате права, които ще бъдат изброени по-долу. Можете да отправите искания, запитвания и жалби до нас по всяко време в свободен текст при използване на данните за контакт по-горе или функционалността на Чатбота за задаване на въпрос.

Право на достъп до личните Ви данни

Имате право да поискате информация от нас дали се обработват лични данни свързани с Вас. В случай че такива се обработват, имате право да получите информация за тях, тяхната обработка, съхранение и начина на събиране.

Право на корекция и актуализация на лични данни

В случай че личните Ви данни са неточни, неактуални или непълни, имате право да ги подновите или коригирате чрез отправяне на искане към нас.

Право на изтриване (“право да бъдеш забравен”)
При наличие на определени обстоятелства, като например ако личните Ви данни са обработвани незаконосъобразно или сте оттеглили съгласието си (ако обработката на личните данни е базирана на съгласие) и не е налице друго основание за продължаване на обработването им, имате право да изискате от нас изтриване на личните Ви данни.

Право на ограничаване на обработването

При определени обстоятелства, като например съхранение на повече от минимално необходимите Ваши лични данни, можете да поискате ограничаване на обработването на личните Ви данни.

Право на възражение

При определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в легитимния ни интерес да обработваме Вашите лични данни, имате право да възразите по съображения, свързани с конкретната Ви ситуация, срещу подобно обработване

Право на преносимост на личните данни

Ако личните Ви данни се обработват с автоматични средства по Ваше съгласие или с цел изпълнение на нашите договорни отношения, имате право да поискате да Ви предоставим личните Ви данни в машинно четим формат за прехвърляне към друг администратор на данни.

Право на подаване на жалба до надзорен орган

Имате право да подадете жалба по отношение на обработката на Вашите лични данни от нас в съответния контролен орган – Комисия за защита на личните данни. Такава жалба може да изпратите чрез нас или директно до Комисия за защита на личните данни със следните данни за контакт:


Адрес: София 1729, жк. Младост, Младост 1А, бул. „Александър Малинов“, №31, Васил Терзиев
1729 Sofia, Bulgaria
Електронна поща: [email protected]